نویسنده = ������������ ���������� ��������
مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 107-130

10.22124/jol.2022.20431.2191

محمود صالحی؛ محمد روحانی مقدم؛ سیدابراهیـم قـدسی