نویسنده = ������������ ���������� ��������
مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22124/jol.2022.20431.2191

محمود صالحی؛ محمد روحانی مقدم؛ سیدابراهیـم قـدسی