نویسنده = �������������� �������� ������
بازنگری در کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی قاعدة هم‌نشینی عقل و شرع

دوره 14، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 197-219

10.22124/jol.2023.23654.2363

محمدجعفر حبیب زاده؛ محمدحسن مالدار؛ زهرا شوکتی احمدآباد


کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت‌گرا و کارکردگرا

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 151-174

10.22124/jol.2021.15885.1874

محمد حسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی