نویسنده = ���������������� ��������
جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 7-28

10.22124/jol.2022.20902.2217

سیامک جعفرزاده؛ حمید علیزاده؛ علی جان نثار کهنه شهری