نویسنده = ���������� ���������� ������
نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 275-296

10.22124/jol.2020.11974.1614

سید محمود میر خلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مجتبی بهرامی گرو