نویسنده = ������������ �������� ����������
رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 27-52

10.22124/jol.2021.11380.1581

جلال الدین حسانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ محمدرضا نظری نژاد