نویسنده = �������� ���������� ��������������
جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 153-176

10.22124/jol.2020.14052.1755

میلاد طاهریان؛ اسماعیل هادی تبار