نویسنده = ���������� �������������� ������������
حقوق متهم در آراء دادگاه عالی انتطامی قضات ایران و اسناد حقوق بشری

دوره 10، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 113-136

10.22124/jol.2019.9179.1434

فیض اله صالحی طیبلو؛ منوچهر توسلی نائینی؛ محمد مهدی غمامی