نویسنده = ���������� ���������� ������������
جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت

دوره 10، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 85-112

10.22124/jol.2019.10682.1541

سالار صادقی؛ حسین فخر؛ اسمعیل رحیمی نژاد


حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 59-83

10.22124/jol.2017.2288

اسمعیل رحیمی نژاد؛ سالار صادقی