نویسنده = ������������ ����������������
دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 117-134

10.22124/jol.2018.2626

ابوالحسن شاکری؛ عباس سلمان پور