نویسنده = �������������� ������ ����������������
بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه‌ی کیفر

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 59-78

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی؛ سید محمدجواد ساداتی