نویسنده = امید رستمی غازانی
تعداد مقالات: 1
1. جنبه‌های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه‌شناختی مجازات

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-114

سیدمحمد حسینی؛ امید رستمی غازانی