نویسنده = ���������� �������� �������������� ������ �������� ����������
تحول سیاست جناییِ قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی

دوره 9، شماره 1، تیر 1397، صفحه 7-31

10.22124/jol.2018.4183.1168

رضا پرستش؛ سید شهاب الدین موسوی زادۀ مَرکیه