نویسنده = ������������ �������� ����������
جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 73-99

محمود جلالی؛ زینب سادات موسوی